SIRNÁ SVÍCE cca 700 g

Přípravek určený k síření sklepů, skladů a jiných uzavřených, prázdných prostor před opětovným naskladněním produktů


  • 90,08 Kč bez DPH
  • (6 ks) Skladem
109 Kč
Kategorie: Ostatní přípravky
 

Chemické a fyzikální vlastnosti: Síra > 84%, CAS: 7704-34-9, ES 231-722-6.
Rozsah a způsob použití:
Přípravek určený k síření sklepů, skladů a jiných uzavřených, prázdných prostor před opětovným naskladněním produktů.
Doporučené aplikace: jedna Sirná svíce vystačí na cca 12 - 15 m3 uzavřeného prostoru. V prázdných prostorách určených k ošetření aplikujeme Sirnou svíci. Do nehořlavé nádoby (např. plechový kbelík) vložíme Sirnou svíci a zapálíme ji. Ihned po té místnost opustíme a důkladně ji uzavřeme. Při hoření síry vzniká oxid siřičitý (CAS: 7446-09-5) – toxický plyn, kterým dochází k vysíření prostor. Svíce nehoří klasickým plamenem, ale síra se začne tavit (bublat), zhnědne a vyvíjí se plyn. Svíce nemá klasický knot, zapalujeme zápalkami, zapalovačem… Pokud je svíce zlomená, nemá to vliv na kvalitu produktu. Po min. 4 hodinách prostory otevřeme a důkladně vyvětráme.
Včelaři – vysířování veškerého včelařského vybavení, nástrojů a pomůcek, výrobní prostory
Vinaři a potravináři – vysířování skladů, hal, výrobních prostor, vinných sklepů…
Zahrádkáři – vysířování sklepů, skladů a hal před opětovným naskladněním ovoce a zeleniny

Skladování: Skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu, odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

H315 Dráždí kůži.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Signální slovo: varování

Přednosti Sirné svíce:
- Jednoduchá a rychlá aplikace

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Pozor: Po zapálení svíce okamžitě opusťte uzavřený prostor! Uvolněný oxid siřičitý může způsobit těžké poleptání kůže a poškození očí; je toxický při vdechování!
Likvidace obalů: Prázdné obaly ukládejte s komunálním odpadem, nespalujte!
Doba použitelnosti: při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených obalech je doba použitelnosti neomezená.
Hmotnost balení: cca 700 g

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: