Sadba 10ti pack jahod na prodejně. Mňam!

Podmínky ochrany osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miroslav Volejník, IČ: 73641693 se sídlem Pod Invalidovnou 1924, 508 01 Hořice (dále jen: „Správce”).

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou:

adresa: Maixnerova 413, 508 01 Hořice
email: mirek.volejnik@tiscali.cz
telefon: 731 463 284

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

3.1.1. Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.1.2. Oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

3.2.1. Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

3.2.2. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

 

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje:

4.1.1. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

4.1.2. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže. 

 

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJů (zpracovatelé / SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

5.1.1. Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.

5.1.2. Zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

5.1.3. Zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

 

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

6.1.1. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

6.1.2. Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

6.1.3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

6.1.4. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 

6.1.5. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.1.6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

6.2. Svá práva uvedená v tomto odstavci můžete uplatnit písemně, osobně nebo elektronicky prostřednictvím kontaktů Správce uvedených v čl. 1 Základní ustanovení těchto podmínek. V případě, že uplatnění Vašeho práva nebude odporovat našemu oprávněnému zájmu anebo nebudou existovat jiné právní skutečnosti a překážky, Vašemu požadavku na uplatnění práva bude vyhověno bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30 dnů od podání požadavku.

6.3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Toto své právo můžete uplatňovat u jakéhokoliv dozorčího úřadu EU, v ČR pak viz www.uoou.cz

 

 

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné i elektronické podobě, zejména v případě technologických a ekonomických možnosti šifrováním a zálohováním datových uložišť, nastavením bezpečnostních opatření, zabezpečení antivirovými programy, přístupovými loginy zabezpečenými hesly, fyzickými přepážkami apod.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby (zaměstnanci Správce).

 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi Podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.