STOP SLIM 500 g

Přednosti STOP SLIM:
- Dodává fosfor, důležitá látka při kvetení a tvorbě plodů
- Zlepšuje celkový vzhled a stav rostlin
- Omezuje výskyt slimáků


  • 86,78 Kč bez DPH
  • (8 ks) Skladem
105 Kč
Kategorie: Rodenticidy, odpuzovače škůdců
 Doporučené dávkování:
1. Primárně jako fosforečné hnojivo s vápníkem a hořčíkem v dávce 10 g/m2
2. Dále jako bariéra proti pronikání plžů v dávce 15 g/m
STOP SLIM jako bariéru neaplikujeme za deště, sníží se tím účinnost hnojiva. Jako bariéra funguje nejlépe, pokud jsou hnojivé granule na pozemku. Hnojivo funguje jako zábrana do té doby, dokud se granule nerozpustí. Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin.

HNOJIVO ES
Obohacený superfosfát, směsné hnojivo, typ: 2b
Víceúčelové okamžitě působící fosforečné hnojivo s obsahem vápníku a hořčíku.
Chemické a fyzikální vlastnosti: 40% - celkový oxid fosforečný P2O5 (obsahuje: 25% P2O5 rozpustný v neutrálním citrátu amonném, 23,5 % P2O5 rozpustný ve vodě). (42% oxid vápenatý CaO rozpustný ve vodě, 17% oxid hořečnatý MgO rozpustný ve vodě).
Přípravek není prostředkem na ochranu rostlin ani biocidním přípravkem.

Skladování: Skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal do náležitě označených nádob na odpad v souladu s národními předpisy.
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených obalech.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: